Brukerbetingelser

1. Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt

2. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Avtalen anses som gjort når Kjøper sender ordren til Selger via betal-siden.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

3. Partene

Selger

    • Firmanavn: Tan Store AS
    • Org nummer: 916 655 282
    • Kontaktadresse: Postboks 2086, 9266 Tromsø, Norge

 

Kjøper:

Kjøper er den person som foretar bestillingen, og betegnes i den følgende som kjøper/kjøperen

4. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. 

For Norge er opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på produkter.

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt slette bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene.

Rabattkoder: 

Rabattkoder gjelder alltid for ordinære varer og ikke på allerede nedsatte varer. Enkelte rabattkoder er av personlig art og vi forbeholder oss retten til avvise eventuelle salg og deaktiverte rabattkoder dersom vi mistenker misbruk. Det er maksimalt tillatt en rabattkode per ordre.

Tilbud:

Alle tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring. Ved spesielle tilbud som har et krav for å få med en vare på kjøpet, må disse kravene være opprettholdt. Om du returnerer varer som gjør at kravet ikke opprettholdes, vil vi belaste deg for produktets ordinære verdi.

 

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

6. Betaling

 

Hos oss har vi valget mellom 3 trygge betalingsmetoder:

  1. Kortbetaling – benytter man kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpssummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort.
  2. Klarna Faktura med 14 dagers betalingsfrist. Velger du å betale med faktura mottar du faktura på mail når pakken sendes fra oss. Faktura forfaller i løpet av 14 dager.
  3. Klarna Delbetaling, dette ligger som et eget valg i kassen. Faktura sendes til samme mailadresse som er lagt inn med bestillingen.

Klarna: Verdt å merke seg ved valg av klarna faktura/delbetaling må man være fylt 18år for å handle hos oss. Klarna kan kontaktes på telefon 21018991 eller på www.klarna.no

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden, normalt sett fra 2-4 dager. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Metodene vi benytter er A-prioritert småpakker med sporing og Klimanøytral servicepakke. Får ikke bestillingen din plass i din postkasse, vil den bli sendt til nærmeste postkontor. Du vil da motta en hentelapp per post, e-post eller varsling på sms.

Har du fått beskjed om at pakken er utlevert?

Hvis Bring endrer status til “forsøkt utlevert” eller “utlevert” og du ikke har fått pakken i postkassen, er det fordi de ikke fikk levert pakken i postkassen din. Ofte er det fordi pakken er for stor for din postkasse. Sporingen stopper der fordi Bring da har som rutine å gi pakken et nytt kollinummer og kjører den tilbake til sentralen. Her blir pakken sortert og kjørt ut på ditt nærmeste postkontor som en vanlig pakke, og du vil motta hentemelding etter en uke.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen foreskrevne opplysninger om angreretten. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev. Vårt “Kontakt oss” felt kan også brukes), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Kjøperen må selv betale frakt for retur av varen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen har rett til å returnere et brukt produkt så lenge bruken er begrenset og aktsom, mot at Selger kun tilbakebetaler deler av summen avhengig av produktets bruk og verditap på grunn av bruken.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres hvor forseglingen er brutt.

10. Undersøkelse av varen

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 13.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Vårt “Kontakt oss” felt bør brukes for dette.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Kjøperen må melde krav til selgeren ved forsinkelse jf. §19 i forbukerkjøpsloven.

Krever Kjøper heving av kjøp jf. Forbrukerkjøpsloven §23, vil beløpet Kjøper har betalt utbetales til kontonummer sendt til Selger innen 14 dager etter at dette er mottatt.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

14. Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Krever Kjøper heving av kjøp jf. Forbrukerkjøpsloven §32, vil beløpet Kjøper har betalt utbetales til kontonummer sendt til Selger innen 14 dager etter at dette er mottatt.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 10 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelseav avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sinrett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens  tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 29 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

16. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14. Selger følger Forbrukertvitstsutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist. Garanti gitt av Selger gjelder kun i Norge.

 

17. Personvern

Ved handling på tanstore.no oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Ønsker du at vi sletter din kontaktinfo fra ordrer etter at det er mottatt, kan du kontakte oss via Kontakt Oss siden.

Vi oppbevarer ikke kredittkortnummer hos oss, men hos vår betalingspartner Klarna.

Vi samler inn og bruker loggdata på hvilke sider våre kunder besøker. Dette for å kvalitetssikre kundeopplevelsen, og sørge for at nettbutikken er designet best mulig.

Nettsiden benytter cookies.

Tanstore.no selger ikke personopplysninger til tredjeparter. Tredjeparter får kun tilgang på personopplysninger dersom det kreves for en tjeneste de tilbyr.

Tanstore.no sin daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.